ZASTOSOWANIE SZKLA W ELEMENTACH KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

ZASTOSOWANIE SZKŁA W ELEMENTACH KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, ŚCIANACH, STROPACH I ŁUPINACH KSZTAŁTKI SZKLANE STOSOWANE DO SCIAN Kształtki szklane w postaci bloków i cegieł można stosować w określonych warunkach jako materiał ścian konstrukcyjnych. Wytrzymałość szkła na ściskanie jest bardzo wysoka: duża jest rozszerzalność objętościowa; ciężar równy jest ciężarowi ścisłeqo betonu. Na podstawie wymienionych wyżej i innych właściwości szkła można określić metody konstrukcji w przypadku zastosowania tego materiału. Ściany z kształtek szklanych są ścianami szczelinowymi ze względu na wytrzymałość i ciężar szkła. Za tym rodzajem konstrukcji przemawia także przepuszczalność światła, która dla szkła budowlanego jest odwrotnie proporcjonalna do qrubości warstwy. Read more „ZASTOSOWANIE SZKLA W ELEMENTACH KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH”

Szerokosci podstawy ksztaltek szklanych

Szerokości podstawy kształtek szklanych, przydatnych do konstruowania ścian nośnych, zawierają się w granicach 70 – 125 mm. Ściana pojedyncza o takiej grubości, bez usztywnień, nie jest dość statyczna, aby mogła proporcjonalnie do grubości i wytrzymałości szkła przenieść odpowiednie obciążenie. Stoi temu na przeszkodzie wiązanie kształtek, a także mniejsza w stosunku do szkła wytrzymałość na ściskanie spoin zarówno . poziomych, jak i pionowych. Przy znaczniejszych obciążeniach należałoby. Read more „Szerokosci podstawy ksztaltek szklanych”

EJEKTORY WODNE

EJEKTORY WODNE Fso – przekrój szczeliny pierścieniowej utworzonej przez wewnętrzną pobocznicę zwężki i zewnętrzną powierzchnię dyszy, Ft – przekrój Wylotowy dyfuzora (ejektora). Ciśnienia Pe – ciśnienie bezwzględne strumienia zasilającego, Ps – ciśnienie bezwzględne w obszarze ssania, Pt – ciśnienie bezwzględne w przekroju wylotowym ejektora. Prędkości ceo – prędkość wypływu z dyszy zasilające], cso – prędkość w szczelinie pierścieniowej o przekroju Fso, ct – prędkość przepływu w przewodzie tłocznym ejektora. Natężenia przepływu Q – natężenie przepływu objętościowe, Qe – natężenie przepływu w rurze zasilającej, Qs – natężenie przepływu w rurze ssawnej, Qu – wydajność urządzenia ejektorowo-pompowego, – stosunek natężeń przepływu Qe/Qs. Współczynniki sprawności l – współczynnik sprawności ejektora, lu – współczynnik sprawności urządzenia ejektorowego. Read more „EJEKTORY WODNE”

Powietrzny podnosnik cieczy

Powietrzny podnośnik cieczy składa się z przewodu doprowadzającego sprężone powietrze przez liczne otworki do przestrzeni wypełnionej przez ciecz, która w postaci mieszaniny wpływa do przewodu tłocznego, zasilającego zbiornik . Wysokość słupa wody ponad wylotem przewodu powietrznego powinna być tak duża, by zapewniony był ruch ku górze mieszaniny cieczy z powietrzem. Zazwyczaj głębokość zanurzenia g = (1,Q. -7-1,5) h. W technice sanitarnej powietrzne podnośniki cieczy stosowane są do, podnoszenia wody z dużych głębokości oraz podnoszenia cieczy silnie zanieczyszczonych i agresywnych. Read more „Powietrzny podnosnik cieczy”

Okreslenie i klasyfikacja

Określenie i klasyfikacja 3. Pneumatyczne podnośniki cieczy Praca pneumatycznych podnośników cieczy polega na bezpośrednim oddziaływaniu sprężonego powietrza, pary lub spalin na ciecz i na wyparciu jej z komory roboczej do obszaru. tłocznego. Ich zasadniczą cechą jest przemienność działania, polegająca na tym, iż komora lub komory robocze są na przemian ssawnymi i tłocznymi. W zależności od rodzaju medium roboczego podnośniki te dzielimy na: 1) powietrzne (fr. Read more „Okreslenie i klasyfikacja”

Automatyczne urzadzenie do tloczenia scieków

Automatyczne urządzenie do tłoczenia ścieków za pomocą sprężonego powietrza Urządzenie to składa się ze zbiornika zamkniętego , zaopatrzonego na swej pobocznicy w zawór klapowy i kulowy. Ścieki przepływają przez zawór do komory wlotowej i podnoszą się powoli do wysokości przegrody komory sterującej . Przy powolnym podnoszeniu się ścieków osad pozostaje na dnie. Ściek przelewa się przez przegrodę i napełnia komorę sterującą, skutkiem czego otwarty pływak zostaje wyparty ku górze. Następnie ścieki przelewają się do pływaka , który po wypełnieniu opada w dół i otwiera zawór wlotowy sprężonego powietrza , a zamyka pierścieniowy zawór wylotowy powietrza. Read more „Automatyczne urzadzenie do tloczenia scieków”

POMPY ODSRODKOWE

POMPY ODSRODKOWE a. Ogólna charakterystyka i podział pracy Pompami odśrodkowymi nazywamy takie pompy, których mechanizmem ssawnym jest wirnik łopatkowy, osadzony na obracającym się wale. Zasada działania pompy polega na tym, że obracający się wirnik dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu łopatek – wprawia w ruch cząstki cieczy, znajdujące się w przestrzeniach międzyłopatkowych, od strony ssawnej ku stronie tłocznej. Spowodowane tym ruchem zmniejszenie się ciśnienia u wlotu na biernej strome. łopatki wywołuje ssanie cieczy przez rurę ssawną do wnętrza pompy. Read more „POMPY ODSRODKOWE”